Stadgar för SHSD

Här finner du klubbens aktuella stadgar. De finns att läsa nedan, samt som en utskriftsvänlig version här.
§ 1 Ändamål
SHSD Linedancers är en ideell allmännyttig förening som har till uppgift och ändamål;
– att bereda sina kursdeltagare till utbildning och utövande i Linedance samt liknande dansformer
– att verka för ett berikande nöjes-, fritids- och kamratliv
– att ha uppvisning och andra aktiviteter för att sprida kunskap och kännedom om Linedance
– att ha breddning bland alla ålderskategorier
SHSD Linedancers är partipolitiskt obunden och religiöst neutral.
§ 2 Verksamhet
Föreningen har sitt säte i Uppsala.
§ 3 Medlemskap
Var och en som respekterar föreningens målsättning äger rätt att bli medlem.
§ 4 Upphörande av medlemskap
Upphörande under pågående termin sker efter enhälligt styrelsebeslut vid brott mot föreningens stadgar eller om styrelsen finner andra skäl för uteslutning. Uteslutning får dock ej ske innan medlem ifråga beretts tillfälle att yttra sig.
§ 5 Avgifter
Årsmötet fastställer årligen medlemsavgiften.
§ 6 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av årsmöte och styrelse. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsens sammansättning består av ordförande samt ytterligare minst två, högst fem ledamöter. Suppleanter minst en och högst två. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och ledamot samt inom eller utom sig de övriga funktionärerna som den finner erforderliga.
Ordförande väljs på 2 år, ledamöter på 2 år och suppleanter på 1 år.
§ 7 Styrelsens arbete
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande så ofta ärendena påkallas eller då två av ledamöterna begär det. Vid omröstning gäller enkel majoritet och i händelse av lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid sluten omröstning, då lotten avgör. Styrelsen är beslutsmässig om 2/3 av ledamöterna är närvarande.

Föreningens firma tecknas av kassören och ordföranden var för sig.
Det åligger styrelsen
– att ansvara för föreningens förvaltning och ekonomi
– att anordna och kungöra föreningens möten
– att överlämna protokoll och avslutade räkenskaper till revisorn senast den 31 januari varje år
– att vid årsmötet lämna en berättelse om föreningens verksamhet under det gångna året
§ 8 Arbetsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 01 januari – 31 december.
§ 9 Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas i februari månad. Första årsmötet hålls först efter fullgjort räkenskapsår. Årsmöte hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse utfärdas av styrelsen. Detta skall ske skriftligen och vara medlem tillhanda senast fjorton (14) dagar före mötets avhållande. Kallelse som publiceras på föreningens hemsida jämställs med skriftlig kallelse. Kallelse till ordinarie årsmöte skall åtföljas av verksamhetsberättelse. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar före årsmötet. Extra årsmöte hålls när styrelsen finner sådant påkallat eller då minst en tredjedel av föreningens medlemmar så kräver.

Dagordning vid årsmöte
Mötets öppnande
Val av ordförande vid årsmötet
Val av sekreterare vid årsmötet
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande
Styrelsens verksamhetsberättelse
Revisorns berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande
Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter och val av dessa jämte suppleanter
Val av revisor
Ev. förslag från styrelsen
Fastställande av medlemsavgift
Övriga ärenden
Avslutning
§ 10 Revisor och revision
Revisor skall vara myndig och opartisk. Revisorn ska ha den insikt i bokföring och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till föreningens verksamhet erfordras. Föreningens räkenskaper skall vara vederbörligen avslutade och jämte verksamhetsberättelse och styrelseprotokoll vara tillgängliga för revisorn senast tre (3) veckor före årsmötet.
§ 11 Stadgeändring
Förslag till ändring av, eller tillägg till, dessa stadgar skall skriftligen inges till styrelsen minst en månad före det möte på vilket de önskas bli behandlade.
Förändring av dessa stadgar kräver beslut med 2/3 majoritet på två på varandra följande föreningsmöten varav ett skall vara årsmöte.
Vid beslut om stadgeändring skall datum anges när de nya stadgarna träder i kraft.
§ 12 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen fattas i samma ordning som i paragraf 11. Eventuellt kassaöverskott vid upplösning skall överlåtas enligt beslut fattat på årsmöte.

2012-04-03